INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Informacja MEN w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia.

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

 

Poniżej oferty ubezpieczenia, które napłynęły do szkoły. 

NATIONALE NEDERLANDEN (kliknij w poniższy LINK, aby otworzyć) 

https://lp.nn.pl/ubezpieczenie-dziecka-3?utm_source=mullenlowe&utm_medium=Onet&utm_content=mailing&utm_term=abi-dziecko&utm_campaign=NN&dclid=CInO16-3z-sCFXNZwgodkckKkQ

PZU (kliknij w poniższe dokumenty PDF, aby otworzyć) 

Karta Produktu_PZU

OWU

Prezentacja NNW PZU Edukacja - dla placówek oświatowych

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH (kliknij poniżej, aby powiększyć) 

InterRisk (kliknij poniżej, aby powiększyć)