INFORMACJA O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA

INFORMACJA O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI
ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO
OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA

Szkoła prowadzi realizację zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania wg e-planu umieszczonego na stronie internetowej szkoły.

Dla Oddziału Przedszkolnego i klas I – III zagadnienia będą umieszczane tylko na stronie internetowej szkoły wg harmonogramu:

Oddział Przedszkolny:

  • karty pracy podane przez wychowawcę oraz informacje na stronie internetowej szkoły,
  • religia w Oddziale Przedszkolnym – numery katechez od 31 – 40 (powoli uzupełniać).

Klasy I-III

  • zadania z edukacji będą podawane raz na tydzień w poniedziałek na stronie internetowej szkoły;
  • zajęcia informatyczne co dwa tygodnie w poniedziałek;
  • religia co dwa tygodnie we wtorek.

Klasa IV

  • zadania według harmonogramu podanego w tabeli (HARMONOGRAM ZAJĘĆ TYGODNIOWYCH- umieszczony poniżej) będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Klasy V -VIII

  • uczniowie logują się na office.com i uruchamiają aplikację Microsoft Teams (aby otworzyć plan likcji KLIKNIJ w poniższy harmonogram zajęć tygodniowych)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TYGODNIOWYCH 

W przypadku przedmiotów:

PLASTYKA, MUZYKA, TECHNIKA, RELIGIA, INFORMATYKA, EDB, WDŻ, WYCHOWANIE FIZYCZNE nauczyciel będzie zadawał uczniom pracę do wykonania, która będzie podlegała sprawdzeniu raz na dwa tygodnie.

PRZYKŁAD

W przypadku gdy mamy WF/MUZYKA lub PLASTYKA/-  tzn., że w pierwszym tygodniu wysyłane zagadnienia z  WF-u i PLASTYKI a w drugim tylko z MUZYKI.

Nauczyciele zmodyfikują swoje rozkłady nauczania tak, aby realizować podstawę programową. Będą wprowadzać nowy materiał i zadawać prace z nim związaną oraz oceniać te prace, zgodnie z zasadami oceniania.

W przypadku wszystkich przedmiotów należy przyjąć, że praca ucznia przekazana do sprawdzenia, konsultacji itp. jest równoznaczna z obecnością ucznia na tych zajęciach.

Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami poprzez aplikację Messenger lub e- mail.

Pedagog szkolny prowadzi konsultacje dla rodziców i uczniów drogą elektroniczną. Kontakt mailowy: pedagog.amo.@onet.pl

Nauczyciel bibliotekarz udostępni katalog stron pomocnych w edukacji znajdujących się w Internecie. Kontakt mailowy do nauczyciela – bibliotekarza:  agako57@interia.pl

Nauczyciele będą realizować swoje zadania poprzez przesyłanie swoich materiałów, natomiast uczniowie zobowiązani są do odesłania prac w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Jeśli uczeń, z przyczyn niezależnych od niego, w określonym czasie nie wywiąże się z obowiązku kontaktu z nauczycielem, jest zobowiązany ustalić nowy termin wykonania pracy domowej.

Dopuszcza się modyfikację zasad współpracy, jeśli nie narusza ona dobra ucznia i realizacji podstawy programowej.

Rodzice proszeni są o kontrolę wypełniania obowiązków szkolnych.

W przypadku uwag związanych ze zdalnym nauczaniem rodzice proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły. Kontakt telefoniczny do dyrektora: 604 461 727; kontakt mailowy: nockowa1@op.pl

Prosimy na bieżąco śledzić przedstawione zagadnienia w Oddziale Przedszkolny oraz w klasach I-IV, czyli tych oddziałach, do których materiały będą umieszczane na stronie internetowej szkoły. Będą sukcesywnie uzupełniane i dodawane. 

INFORMACJA O KONKURSIE PLASTYCZNYM
"JAN PAWEŁ II - OCZAMI DZIECI I MŁODZIEŻY" 

Wykonywanie prac plastycznych na gminny konkurs „Jan Paweł II – oczami dzieci i młodzieży”.

  • technika prac dowolna (malarstwo, rysunek, wyklejanka, kolaż);
  • format prac A3 (duży blok);
  • termin składania prac do dnia 30.03,2020r. do godz. 14.00.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły!

Prace do wglądu (np. poprzez zdjęcie) prosimy wysyłać na adres mailowy nauczyciela plastyki - Bogumiły Grobelnej.

Kontakt mailowy: bog.grobelna@wp.pl

 

POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z języka polskiegomatematyki i języka angielskiego, o 15:00 - rozwiązania!
Zapraszamy już od 16 marcaLINK poniżej (kliknij w poniższy LINK, aby otworzyć).

https://www.cke.gov.pl/?fbclid=IwAR0GHFgmOr0SEhxUHdHPPXt1wVEpNaCmZBhBoRNgto8eRa-5VgCtzPgpEZA

INNE, ALTERNATYWNE FORMY NAUKI

Ponadto zachęcamy do korzystania z alternatywnych form nauki i utwalania wiedzy podczas przerwy w zajęciach szkolnych. Poniżej LINK do propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej - "Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów".

LINKhttps://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Inna propozycja: 

ZDALNE LEKCJE - Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Zachęcamy do korzystania z formy nauki zaproponowanej przez serwis gov.pl. Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć ofertę dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.