INFORMACJE

Od poniedziałku 25 maja br., w szkołach przywracane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I-III. Ponadto organizowane są konsultacje dla uczniów klas VIII, wznawiają również działalność Oddział Przedszkolny w naszej szkole.
Dla uczniów klas IV-VIII konsultacje będą organizowane od 1 czerwca.

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

Od 1 czerwca br. uczniowie klas IV-VIII mają możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów.
Każdy uczeń, który chce wziąć udział w takiej formy zajęć zobowiązany jest zgłosić to wcześniej dyrektorowi szkoły w celu ustalenia grup.
Poniżej HARMONOGRAM KONSULTACJI (kliknij w harmonogram, aby otworzyć). 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI - HARMONOGRAM

Poniżej znajdują się Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej. Prosimy o zapoznanie się z nimi rodziców (prawnych opiekunów).
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA - SP NOCKOWA        
Rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w szkole, podania numeru telefonów kontaktowych, złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, o braku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na COVID-19 oraz o tym, że nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie. Druki będą dostępne w szkole przy wejściu.
Do 2 czerwca br. wychowawcy poinformują drogą mailową lub telefoniczną rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach końcowych uczniów z poszczególnych przedmiotów.
Do 16 czerwca br. wychowawcy poinformują drogą mailową lub telefoniczną rodziców/prawnych opiekunów o ocenach końcowych uczniów klas IV-VIII z poszczególnych przedmiotów.
Uczniowie klas IV-VIII, zainteresowani uzyskaniem oceny wyższej niż przewidywana, będą miały taką możliwość podczas konsultacji, ustalonych indywidualnie z nauczycielem.
Konsultacje dla uczniów kl. VIII odbywać się będą od tego tygodnia wg następującego planu (kliknij w poniższy harmonogram, żeby otworzyć):

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLASY VIII

Terminy następnych konsultacji dla uczniów zostaną ustalone po diagnozie potrzeb przeprowadzonej przez wychowawców. Konsultacje są dobrowolne, nie zastępują lekcji on-line, mają one pomóc w zrozumieniu materiału i umożliwić poprawę ocen dla chętnych.
W dalszym ciągu trwa nauczanie zdalne dla wszystkich klas.
Rodzic jest zobowiązany zadeklarować przyprowadzenie dziecka do szkoły wychowawcy co najmniej dzień wcześniej do godziny 12.00. 
Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będzie obowiązywać reżim sanitarny obejmujące codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności grup, zachowywanie dystansu społecznego oraz przestrzeganie zasad higieny (dzieci i nauczyciele podczas pobytu w szkole nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek).
Świetlica szkolna dla zgłoszonych uczniów otwarta jest w godzinach 7.00 – 14.00.