INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE CZĘŚCIOWEGO PRZEJŚCIA NA ZDALNY TRYB NAUCZANIA W DNIACH 26.10.2020r. – 8.11.2020r.

Drodzy Rodzice!

Informuję, że od 26.10.2020 r. uczniowie klas IV - VIII Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej przechodzą na nauczanie zdalne, które potrwa do 08.11.2020r. Oddział Przedszkolny i klasy I -III funkcjonują bez zmian.

Nauka zdalna odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowym planem lekcji od godziny 8:00 na platformie Teams. Lekcja trwa 45 minut, jednak czas pracy ucznia przy komputerze na poszczególnych zajęciach będzie trwać do 30 minut (w zależności od specyfiki przedmiotu), pozostały czas jest przeznaczony na pracę własną ucznia i ewentualne pytania do nauczyciela, który w tym czasie ma konsultacje.

Ocenianie będzie prowadzone według dotychczasowych zasad. Wszystkie zadania dla ucznia będą zapisywane w dzienniku elektronicznym.

Udział w lekcjach jest obowiązkowy, na każdych zajęciach będzie sprawdzana obecność. W przypadku dłuższych nieobecności na zajęciach wychowawcy klas będą się kontaktować z rodzicami. Jeśli wystąpią problemy sprzętowe lub nieoczekiwane sytuacje losowe proszę o zgłoszenie tego faktu wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu.

Proszę o zmobilizowanie dzieci do pełnego uczestnictwa w zajęciach i efektywnego wykorzystywania czasu nauki zdalnej. O zmianach będą Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W przypadku jakichkolwiek problemów proszę o kontakt ze szkołą.

W dniach od 27 – 30 października przewidziana jest przerwa w dostawie prądu, w związku z tym nauczyciele będą udostępniać na Teams lub w dzienniku link do odsłuchania zajęć.

Informacja dotycząca dowozu dzieci do szkoły.

Dowóz dzieci do szkoły rano będzie bez zmian, natomiast po zajęciach będzie jeden kurs o godz. 13.30.

Informacja odnośnie obiadów.

Dla uczniów z Oddziału Przedszkolnego oraz klas I-III obiady w dalszym ciągu będą zapewnione.

Z poważaniem 
Izabela Kubacka
Dyrektor SP Nockowa